Uslovi korištenja

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Društvo AK-AH Group d.o.o. Zenica (u daljem tekstu: mi, nas ili naš) vlasnik je i upravlja web sajtom motelrezime.ba (u daljem tekstu: web sajt).

Ovaj pravilnik o uslovima korištenja odnosi se na uslove korištenja web sajta motelrezime.ba. Svaki posjetilac (u daljem tekstu korisnik) web sajta motelrezime.ba korištenjem web sajta nakon što je obaviješten o uslovima korištenja slaže se da prihvata ovaj pravilnik o uslovima korištenja.

Ako se korisnik ne slaže s ovim uslovima korištenja ili samo jednim dijelom uslova korištenja ne smije koristiti ovaj web sajt

Član 2.

Web sajt motelrezime.ba koristi tzv. kolačiće (cookies), a što su zapravo datoteke s malom količinom podataka, koji mogu uključivati anonimni jedinstveni identifikator.

Kolačići se šalju korisnikovom web pregledniku sa web sajta motelrezime.ba prilikom posjete korisnika, web preglednik korisnika iste pohranjuje na tvrdom disku korisnikovog računara.

Korištenjem web sajta motelrezime.ba i pristankom nauslove korištenja, pristajete na našu upotrebu kolačića u skladu sa našim propisom o politici privatnosti.

Član 3.

Ovim pravilnikom o uslovima korištenja posebno se uređuju pitanja:

odobrenja za korištenje web sajta;
prihvatljivosti upotrebe;
ograničenog pristupa;
tačnosti podataka;
ograničene odgovornosti;
zaštite zaposlenika;

II ODOBRENJE ZA KORIŠTENJE WEB SAJTA

Član 4.

Osim ako nije drugačije navedeno, društvo AK-AH Group d.o.o. Zenica posjeduju sva prava intelektualne svojine prema web sajtu motelrezime.ba te dostupnih materijala (text, slika, fotografija, video).

Korisnik može gledati i preuzimati stranice ili drugi sadržaj s web sajta za svoju ličnu upotrebu, u mjeri u kojoj to ne postoje ograničenja navedena u nastavku i na drugim mjestima u ovom pravilniku o uslovima korištenja.

Prihvatate da ne smijete:

ponovo objaviti materijal sa ovog web sajta (uključujući ponovno objavljivanje na drugoj web stranici);
drugim fizičkim i pravnim licima prodavati, iznajmljivati ili davati pravo na korištenje ovog web sajta i materijala;
reproducirati, umnožavati, kopirati ili na drugi način iskorištavati materijal na ovom web sajtu u komercijalne svrhe;
uređivati ili na drugi način mijenjati stranice ovog web sajta ili materijala;
distribuirati materijal sa ovog web sajta, osim onog sadržaja koji je posebno i izričito naznačen kao dostupan za ponovnu distribuciju;
koristiti naziv i logotip društva AK-AH Group d.o.o. Zenica;

III PRIHVATLJIVA UPOTREBA

Član 5.

Korisnik ne smije koristiti ovaj web sajt na bilo koji način koji uzrokuje ili može uzrokovati štetu web sajtu ili narušavanje dostupnosti ili pristupačnosti web sajta; ili na bilo koji način koji je nezakonit, ili štetan, ili u vezi sa bilo kojom nezakonitom, ili štetnom svrhom ili aktivnošću.

Član 6.

Korisnik ne smije provoditi nikakve aktivnosti sistematskog ili automatiziranog prikupljanja podataka (uključujući bez ograničenja masovno pohranjivanje podataka, rudarenje podataka, ekstrakciju podataka i prikupljanje podataka) na ili u vezi sa ovim web sajtom.

IV OGRANIČENI PRISTUP

Član 7.

Pristup određenim dijelovima u smislu određenim stranicama ili sadržaju web sajta motelrezime.ba je ograničen. Društvo AK-AH Group d.o.o. Zenica zadržava pravo da ograniči pristup dijelovima web sajta, ili čak cijelome web sajtu, prema vlastitom nahođenju.

Član 8

Društvo AK-AH Group d.o.o. Zenica zadržava pravo da registriranom korisniku onemogući korištenje korisničkog računa prema vlastitom nahođenju bez najave ili objašnjenja.

V TAČNOST PODATAKA

Član 9.

Web sajt motelrezime.ba dostupan je svim posjetiocima na način i u obliku kakav jeste u realnom vremenu bez ikakvih garancija u smislu zaštite od bilo čega. Društvo AK-AH Group d.o.o. Zenica ne daje nikakve garancije u vezi sa web sajtom motelrezime.ba ili informacijama i materijalima koji se nalaze na ovom web sajtu.

Član 10.

Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnog člana, društvo AK-AH Group d.o.o. Zenica ne jamči da:

će ovaj web sajt biti stalno dostupan, ili uopće dostupan; ili
da su informacije na ovom web sajtu potpune, istinite, tačne ili ne obmanjujuće;
Član 11.

Ništa na ovom web sajtu ne predstavlja niti treba da predstavlja savjet bilo koje vrste. Ako je korisniku potreban savjet u vezi s bilo kojim pravnim, finansijskim ili medicinskim pitanjem, trebate se obratiti odgovarajućem stručnjaku.

VI OGRANIČENA ODGOVORNOST

Član 12.

Društvo AK-AH Group d.o.o. Zenica neće biti odgovorno prema korisniku (bilo po zakonu o kontaktu, zakonu o deliktu ili na neki drugi način) u vezi sa sadržajem, ili upotrebom, ili na bilo koji drugi način u vezi sa ovim web sajtom:

u mjeri u kojoj se web sajt pruža besplatno, za bilo kakav direktan gubitak;
za bilo koji indirektni, poseban ili posljedični gubitak; ili
za sve poslovne gubitke, gubitak prihoda, prihoda, dobiti ili očekivane uštede, gubitak ugovora ili poslovnih odnosa, gubitak ugleda ili dobre volje, ili gubitak ili oštećenje informacija ili podataka.
Ova ograničenja odgovornosti važe čak i ako je društvo AK-AH Group d.o.o. Zenica izričito obaviješteno ili informisano o potencijalnom gubitku.

Član 13.

Ništa u ovom pravilniku o uslovima korištenja neće isključiti niti ograničiti bilo koju garanciju koja je implicirana zakonom.

VII ZAŠTITA ZAPOSLENIKA

Član 14.

Korisnik prihvata da, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, društvo AK-AH Group d.o.o. Zenica ima svoj interes da ograniči ličnu odgovornost svojih zaposlenih. Korisnik se slaže da neće podnositi nikakav odštetni zahtjev protiv zaposlenika društva AK-AH Group d.o.o. Zenica u vezi sa gubicima koje pretrpi u vezi sa korištenjem ovog web sajta.

VIII ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Član 15.

Svi logotipi, zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znaci vlasništvo su isključivo njihovih vlasnika.

Član 16.

Materijali u formi slike, videa, teksta i zvuka koji se nalaze na web sajtu motelrezime.ba su vlasništvo društva AK-AH Group d.o.o. Zenica ili za iste postoje izričito odobrenje vlasnika autorskih prava za njihovu upotrebu na web sajtu motelrezime.ba.

Član 17.

Pohranjivanje, kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje i obrada sadržaja sa web sajta motelrezime.ba STROGO JE ZABRANJENO bez iziričitog pismenog odobrenja društva AK-AH Group d.o.o. Zenica.

Član 18.

Kršenje pravilnika o uslovima prodaje može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinioca radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava drugog oblika intelektualnog vlasništva.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Ovaj pravilnik o uslovima korištenja društvo AK-AH Group d.o.o. Zenicamože izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjene verzije pravilnika o uslovima korištenja na web sajtu motelrezime.ba.

Izmjene pravilnika o uslovima korištenja stupaju na snagu odmah nakon objave na web sajtu motelrezime.ba, bez obaveze da se o tome na bilo koji način obavjeste korisnici web sajta motelrezime.ba.

Član 20.

Korisnik web sajta motelrezime.bakoji ima pitanja u vezi s pravilnikom o uslovima korištenja može poslati svoj upit na email adresu info@motelrezime.ba.